SC: न्यायाधीश न तो राजकुमार न ही संप्रभु, बल्कि सेवा करने वाले पदाधिकारी- सीजेआई चंद्रचूड

खबरें सुने

 ि:           ि  ि  ि 20 ि  (   ि     )  ि    ि         , ि    ि 

  ,  ि    ि                        ि, ि   ि  ि     ि           ि   

 20 ि   ि ,  ि   ि   ि ि        

   ििि ि  :

     ििि ि     ि ि   ि                , ि               िि           

  ि   ि  ि  (  िि  )     ,    ि        16    36,000  ि    ि     ,  ि    ि   िि         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *